Algemene voorwaarden

Laatste update: 22/4/2024

Dit zijn de algemene voorwaarden (hierna: “Algemene Voorwaarden” of “A.V.”) van Zwarte Zebra BV met maatschappelijke zetel te Het Bergske 19, 3530 Houthalen en ingeschreven in de K.B.O onder nummer BE0832.983.144. (hierna: “[de onderneming]”).

Artikel 1 – Toepassingsgebied

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod, elke offerte en elke tot stand gekomen overeenkomst met betrekking tot de producten en/of diensten die wij aanbieden aan professionele klanten (hierna: de “Klant”). Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de Klant, tenzij partijen anders en schriftelijk overeenkomen.

Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde producten en/of diensten indien expliciet aangegeven in de offerte of bestelbon. Indien er een tegenstrijdigheid zou zijn tussen de aanvullende voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de aanvullende voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald.

In geval met de Klant een samenwerkingsovereenkomst wordt afgesloten, hebben de bepalingen van de samenwerkingsovereenkomst voorrang op deze Algemene Voorwaarden.

De laatste versie van de Algemene Voorwaarden zal je steeds kunnen consulteren op onze website via volgende link: https://ilselathouwers.be/algemene-voorwaarden/.

Artikel 2 – Onze diensten

Wij kunnen onder meer volgende diensten leveren: support op vlak van administratie, marketing, sales, Office Management en HR. 

Wij verbinden ons ertoe de diensten, die als middelenverbintenissen worden beschouwd, op een professionele manier, met alle redelijke bekwaamheid en zorg te verlenen, in overeenstemming met de relevante normen en vereisten (inclusief goede industriële praktijken) en in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden, (indien van toepassing) de offerte en alle toepasselijke wetten.

Wij zullen de diensten uitvoeren volgens onze eigen inzichten, doch rekening houdend met alle redelijke eisen en verwachtingen van de Klant.

Artikel 3 – Verplichtingen van de Klant

De Klant is ertoe gehouden om alle documenten, accounts, software,… die noodzakelijk zijn om de tussen ons overeengekomen overeenkomst uit te voeren tijdig aan te leveren en (eventueel) in de door ons aangeduide vorm.

Enige vertraging in de uitvoering van de diensten te wijten aan het niet tijdig aanleveren van documenten of het niet tijdig toegang geven tot accounts of software,… is volledig ten laste van de Klant.

Wijzigingen aan een door ons aanvaarde opdracht kunnen enkel schriftelijk en vereisen ons uitdrukkelijk en voorafgaand akkoord.

Artikel 4 – Duur, beëindiging en annulering

De duur van de overeenkomst is bepaald in de samenwerkingsovereenkomst. Indien geen duur is bepaald is de overeenkomst afgesloten voor onbepaalde duur.

De overeenkomst kan door ons en door de Klant beëindigd worden mits inachtneming van een opzegtermijn van 2 weken, dewelke aanvangt de week volgend op de week waarin de schriftelijke kennisgeving is verzonden.

Elke beëindiging of annulering dient schriftelijk te gebeuren per e-mail naar volgend e-mailadres: hallo@ilselathouwers.be.

Elk van de partijen mag de uitvoering van haar verplichtingen opschorten indien de andere partij haar contractuele verplichtingen niet nakomt en deze situatie niet rechtzet binnen een termijn van 14 kalenderdagen na verzending van een ingebrekestelling door de partij die geen schuld treft. De opschorting eindigt zodra de in gebreke blijvende partij haar verplichtingen opnieuw nakomt.

Elk van de partijen mag de overeenkomst eenzijdig en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst beëindigen door schriftelijke kennisgeving aan de andere partij indien deze laatste ernstig tekortschiet in één van haar verplichtingen zoals vastgelegd in de offerte en/of deze A.V.  en  (voor zover rechtzetting mogelijk is) deze tekortkoming niet wordt rechtgezet binnen 30 kalenderdagen volgend op de schriftelijke kennisgeving. Ingeval de overeenkomst wordt beëindigd door ons en lastens de Klant, behouden wij ons het recht voor om alle reeds geleverde prestaties inclusief eventuele gemaakte kosten integraal te factureren aan de Klant.

Na beëindiging van de overeenkomst, onafgezien van de reden voor beëindiging zullen wij de door de Klant ter beschikking gestelde documenten zo snel als redelijkerwijze mogelijk is, teruggeven dan wel vernietigen afhankelijk van de vraag van de Klant.

Artikel 5 – Prijzen, facturatie en betaling

De prijzen voor onze diensten zijn vermeld in de samenwerkingsovereenkomst. Prijs en andere vermeldingen die zouden opgenomen zijn op de website of in andere commerciële communicatie binden ons niet. 

Alle facturen zijn betaalbaar binnen 14 dagen na factuurdatum door de Klant op volgend bankrekeningnummer: BE51 9734 6127 6662.

Niet-betaling van een factuur op de vervaldag geeft van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling aanleiding tot een interest van 1% per begonnen maand en een bijkomende schadevergoeding van 10% van de factuur met een minimum van 100 EUR, onverminderd juridische en andere kosten en schade. Bij (gedeeltelijke) niet-betaling van ook maar één factuur worden alle openstaande, zelfs niet-vervallen bedragen onmiddellijk opeisbaar.

Eventuele protesten op facturen dienen schriftelijk te gebeuren, binnen een termijn van vijf kalenderdagen na ontvangst, met motivering van de redenen van de klacht, bij gebreke waarvan ze geacht worden te zijn aanvaard.

Artikel 6 – Intellectuele Eigendom

De intellectuele eigendomsrechten op onze ideeën, concepten, ontwikkelingen, know-how,… en elk ander werk dat door intellectuele eigendomsrechten worden beschermd behoren exclusief toe aan ons. De Klant zal ons onverwijld op de hoogte stellen van elke inbreuk door derden op onze intellectuele eigendomsrechten waarvan hij op de hoogte is.

Het aanvaarden en uitvoeren van een overeenkomst door ons impliceert geen overdracht van énige intellectuele eigendom van de Klant aan ons, tenzij wanneer partijen anderszins en uitdrukkelijk overeenkomen. Indien de Klant documenten ter beschikking stelt die beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten, verkrijgen wij een beperkte gebruikslicentie om de documenten te gebruiken voor de duur van de opdracht en in het kader van de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid en verzekering

In geval van gebreken aan de door ons uitgevoerde opdracht, dient de Klant ons hierover binnen 5 kalenderdagen na de ontdekking ervan en uiterlijk binnen 10 kalenderdagen na het beëindigen van de overeenkomst te informeren. Wij behouden ons in dat geval het recht voor om naar eigen goeddunken te beslissen om ofwel de fouten kosteloos te verbeteren, de prestatie opnieuw te verrichten dan wel een bepaald bedrag te crediteren op de factuur dat in overeenstemming is met de ernst van het gebrek.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade waarvan wij onze aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk hebben bepaald in deze Algemene Voorwaarden.

Wij zijn nooit aansprakelijk voor enige indirecte en/of enige gevolgschade zoals gederfde omzet of winst, verhoging van operationele kosten, verlies van cliënteel door de Klant of derden in relatie tot de Klant. In ieder geval zal onze totale aansprakelijkheid altijd beperkt zijn tot directe schade en nooit meer bedragen dan de prijs die de Klant aan ons heeft betaald voor de diensten die direct aanleiding gaven tot de claim gedurende de 3 maanden voorafgaand aan het schadegeval. Niettegenstaande voorgaande bepaling is het maximaal door ons te betalen bedrag steeds beperkt tot het bedrag dat onze verzekering uitbetaalt.

Artikel 8 – Vertrouwelijkheid

Wij verbinden ons ertoe toe alle informatie, werkmethoden en procedés, prijs- en klantenlijsten, evenals alle tot onze kennis gekomen bijzonderheden betreffende bedrijfsaangelegenheden van de Klant, noch tijdens de duur van de Overeenkomst, noch nadien, aan derden te melden of op enige wijze kenbaar te maken.

De verplichtingen die voortvloeien uit deze confidentialiteitsclausule zijn niet langer van toepassing indien de vertrouwelijke informatie publiek is geworden zonder toedoen van ons dan wel wanneer de Klant zijn toestemming heeft gegeven tot vrijgave of wanneer de vrijgave verplicht is door enige toepasselijke wetgeving of regelgevende- of overheidsinstantie.

De Klant kan bij het einde van de Overeenkomst de teruggave vragen dan wel de verwijdering van de documenten en gegevens die in ons bezit kwamen tijdens de uitoefening van diens werkzaamheden.

Artikel 9 – Niet -exclusiviteit

De Klant erkent en aanvaardt dat wij tijdens de uitvoering van de diensten geenszins gebonden zijn door enige exclusiviteit. Het is ons toegestaan om tijdens en na afloop van de duur van de overeenkomst opdrachten aan te nemen van andere opdrachtgevers voor zover dit de loyale en correcte uitvoering van de overeenkomst met de Klant niet zou aantasten en mits inachtneming van het bepaalde in artikel 8 van deze A.V.

De Klant mag tijdens de duur van de overeenkomst naar eigen goeddunken beroep doen op andere dienstverleners die gelijkaardige diensten leveren dan ons voor zover dit de loyale en correcte uitvoering van de overeenkomst met ons niet in de weg staat.

Artikel 10 – Privacy en Verwerkersvoorwaarden

Verwerkingsverantwoordelijke – Zwarte Zebra BV met maatschappelijke zetel te Het Bergske 19, 3530 Houthalen en ingeschreven in de K.B.O onder nummer BE0832983144 is de Verwerkingsverantwoordelijke die de persoonsgegevens van de Klant zal verwerken.

Verwerker – Indien en voor zover wij beschouwd worden als Verwerker van persoonsgegevens zijn volgende verwerkersvoorwaarden eveneens van toepassing, waarmee wij hebben voldaan aan artikel 28 GDPR.

De persoonsgegevens die door de Klant ter beschikking worden gesteld kunnen betrekking hebben op de volgende types van betrokkenen: zijn eigen klanten, leveranciers, bedienden, arbeiders, agenten, consultants of derden.

De persoonsgegevens kunnen (afhankelijk van de opdracht die de Klant aan ons uitbesteed) de volgende categorieën omvatten: identificatie-informatie en contactgegevens, gegevens gerelateerd aan lonen, facturatiegegevens,… Wat deze persoonsgegevens betreft zal de Klant de rechten en verplichtingen van een verwerkingsverantwoordelijke hebben zoals opgenomen in de GDPR.

Wij zullen de persoonsgegevens verwerken op basis van schriftelijke instructies van de Klant. Wij zullen de persoonsgegevens strikt vertrouwelijk behandelen en niet langer bewaren dan noodzakelijk om de overeenkomst uit te voeren.

Wij zullen de noodzakelijke technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen nemen teneinde een beschermingsniveau te garanderen dat voldoet aan de risico’s die de verwerking inhoudt, rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten en de aard van de persoonsgegevens en de potentiële risico’s.

Indien wij een inbreuk op de persoonsgegevens vaststellen die betrekking hebben op persoonsgegevens die in het kader van de overeenkomst met de Klant door ons worden verwerkt, zullen wij de Klant onverwijld hiervan in kennis stellen.

Op verzoek van de Klant en rekening houdend met de aard van de verwerking en de aard van de informatie waarover wij beschikken zullen wij redelijke bestand verlenen met betrekking tot: vragen of verzoeken van betrokkenen, vragen of verzoeken van de Gegevensbeschermingautoriteit, melden van inbreuken op persoonsgegevens, het uitvoeren van DPIA’s,… Wij behouden ons het recht voor om een redelijke vergoeding te factureren voor deze bijstand.

Op verzoek van de Klant zullen wij meewerken aan eventuele audits uitgevoerd door de Klant of een onafhankelijke derde. Deze audits moeten 1 maand op voorhand aangekondigd worden, kunnen enkel plaatsvinden tussen 9u en 17u en mogen enkel betrekking hebben op dataprivacyaspecten. Wij behouden ons het recht voor om een redelijke vergoeding te factureren voor onze medewerking aan dergelijke  audits.

De Klant verleent ons een algemene schriftelijke toelating om voor de verwerking van persoonsgegevens  onderaannemers in te schakelen. De lijst van onderaannemers is beschikbaar op eenvoudig verzoek.

Op het einde van de overeenkomst kan de klant beslissen om de persoonsgegevens die wij bewaren te wissen, terug te geven of de Klant de mogelijkheid geven om de persoonsgegevens zelf op te halen. Binnen 30 dagen nadat de Klant zijn beslissing heeft kenbaar gemaakt zullen wij de (eventuele nog resterende) persoonsgegevens en documenten wissen binnen 30 dagen na het beëindigen van de overeenkomst, tenzij de wet de verdere bewaring van persoonsgegevens vereist.

Onze aansprakelijkheid als Verwerker is steeds beperkt tot deze gevallen specifiek voorzien in de GDPR. Onze aansprakelijkheid is daarnaast en in alle gevallen steeds beperkt tot de directe schade aan de Klant en de Klant vrijwaart ons te allen tijde voor alle aanspraken van derden.

Artikel 11 – Overige bepalingen

Deze Algemene Voorwaarden. vormen samen met de samenwerkingsovereenkomst de volledige overeenkomst tussen de Klant en ons, met betrekking tot de erin opgenomen materie.

Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk onwettig, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar zou(den) zijn, dan zal deze clausule geacht worden te kunnen afgescheiden worden van deze Algemene Voorwaarden en niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen beïnvloeden.

Artikel 12 – Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Het Belgische recht is van toepassing op alle geschillen die verband houden met of die voortvloeien uit onze aanbiedingen en/of overeenkomsten.

Partijen komen overeen om te goeder trouw en onverwijld te proberen geschillen of claims die voortvloeien uit of verband houden met deze Algemene Voorwaarden of offerte zo snel mogelijk op te lossen door middel van onderhandelingen tussen hen. Als er binnen dertig (30) dagen na de kennisgeving van het geschil door de klager aan de andere partij geen oplossing wordt gevonden, kan elke partij de zaak aanhangig maken bij de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van onze maatschappelijke zetel, die exclusief bevoegd is.