Select Page

Algemene voorwaarden webdesign

10/10/2021

1. Definities

1.1 ilselathouwers.be: de gebruiker van de algemene voorwaarden. 1.2 Opdrachtgever: de particulier of rechtspersoon met wie ilselathouwers.be een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten. 1.3 Website: een op naam van opdrachtgever gemaakte presentatie voor gebruik op internet. Deze bestaat uit een geheel van digitale internetpagina’s inclusief eventuele bijbehorende digitale documenten, afbeeldingen, scripts en databases.

2. Toepasbaarheid

2.1 Door goedkeuring te geven op de samenwerkingsovereenkomst en een samenwerking aan te gaan met ilselathouwers.be verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat. 2.2 Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met ilselathouwers.be.

3. Offertes

3.1 Alle offertes en prijsopgaven door ilselathouwers.be zijn geheel vrijblijvend. 3.2 ilselathouwers.be is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.

4. Aanvang Van De Overeenkomst:

4.1 Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan minstens één van de volgende voorwaarden is voldaan:

  • het samenwerkingsvoorstel werd mondeling of schriftelijk aanvaard
  • de betaling van het bedrag is ontvangen.
5. Uitvoering Van De Overeenkomst

5.1 ilselathouwers.be zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft ilselathouwers.be het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 5.2 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan ilselathouwers.be aangeeft dat deze noodzakelijk zijn worden verstrekt. 5.3 ilselathouwers.be is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat ilselathouwers.be is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor ilselathouwers.be kenbaar behoorde te zijn.

6. Levering En Levertijd

6.1 Met het ontwerp en de ontwikkeling van de website wordt zo spoedig mogelijk gestart na bevesting dat het samenwerkingsvoorstel werd goedgekeurd en aanlevering van benodigd materiaal. 6.2 Tussentijdse resultaten kunnen door ilselathouwers.be op een tijdelijke internetlocatie geplaatst worden voor testdoeleinden. 6.3 Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt, zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van ilselathouwers.be, zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst. 6.4 ilselathouwers.be is niet aansprakelijk voor niet werkende functionaliteiten die worden veroorzaakt door bijvoorbeeld foutieve instellingen bij de hosting provider van de opdrachtgever terwijl deze functionaliteiten wel op het testdomein naar behoren functioneren en als deze gebreken dus worden veroorzaakt door de foutieve instellingen en niet door foutief programmeren van ilselathouwers.be van de betreffende functionaliteit of plugin. 6.5 Oplevering van een website geschiedt zo spoedig mogelijk na het gereed komen van de ontwikkeling van de website.

7. Copyright

7.1 Al het door ilselathouwers.be vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ilselathouwers.be niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites of producten dan waarvoor het oorspronkelijk bedoeld is. 7.2 Het eigendom van door ilselathouwers.be verstrekte ideeën, concepten of (proef)ontwerpen blijft volledig van ilselathouwers.be, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen. In het laatste geval kan ilselathouwers.be hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is ilselathouwers.be gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen. 7.3 ilselathouwers.be behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

8. Aansprakelijkheid

8.1 Voor zover ilselathouwers.be bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop zij weinig of geen invloed kan uitoefenen kan ilselathouwers.be op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook, voortkomend uit deze relaties met ilselathouwers.be of het verbreken ervan, ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met ilselathouwers.be. 8.2 ilselathouwers.be is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal. De opdrachtgever dient zich er van te vergewissen dat door de opdrachtgever aangeleverd materiaal zoals teksten en afbeeldingen, vrij zijn van copyright van derden. 8.3 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is ilselathouwers.be slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van ilselathouwers.be voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

9. Klachten

9.1 De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan ilselathouwers.be. Indien de klacht gegrond is zal ilselathouwers.be deze gebreken trachten te verhelpen. Wanneer aan ilselathouwers.be binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot het indienen van klachten. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder “gebreken”. 9.2 Klachten geven de opdrachtgever niet het recht om betalingen op te schorten of te compenseren.

10. Prijzen

10.1 Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat. 10.2 Extra wensen van de opdrachtgever die niet van tevoren zijn afgesproken zullen resulteren in extra werk, waarvoor ilselathouwers.be naar evenredigheid zal moeten worden gehonoreerd.

11. Betaling

11.1 Na mondeling of schriftelijke goedkeuring van het samenwerkingsvoorstel, krijgt deze de status van contract. Vanaf dat moment is er een overeenkomst gesloten tussen de opdrachtgever en ilselathouwers.be en is de opdrachtgever verplicht om het werk van ilselathouwers.be volgens afspraak te honoreren. 11.2 Bij de opstart van de opdracht zal ilselathouwers.be de factuur sturen. De opdrachtgever dient binnen veertien dagen na het verzenden van de factuur het verschuldigde bedrag te voldoen. Nadat de betaling door de opdrachtgever is voldaan wordt de samenwerking opgestart. 11.3 Indien de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, wordt door ilselathouwers.be een aanmaning tot betaling verstuurd. De kosten van een aanmaning, t.w.v. netto € 12,50, wordt in rekening gebracht aan de opdrachtgever. Wanneer de opdrachtgever binnen veertien dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het geldende incassotarief.

12. Wijziging Van De Algemene Voorwaarden

12.1 ilselathouwers.be bezit het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 12.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging. 12.3 Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene voorwaarden, is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene voorwaarden of binnen veertien dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene voorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging.

13. Overig

13.1 ilselathouwers.be zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan ilselathouwers.be 13.2 Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. ilselathouwers.be zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen. 13.3 ilselathouwers.be is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. Voorts behoudt ilselathouwers.be zich het recht op een bescheiden creditvermelding met hyperlink in de voor opdrachtgever afgeleverde website.

14. Geschillenregeling en toepasselijk recht

Op de overeenkomst is uitsluitend het Belgische recht van toepassing.